StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Martinus Hamconius

Mannelijk 1551 - 1620  (69 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Alles    |    PDF

 • Naam Martinus Hamconius 
  Geboren 1551  Follega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 1620 
  • Occupation:
   Place: Post -en accijnsmeester in Lemmer,Substituut Grietman Lemsterland voor de ziekelijke Idsard Stynthiema,Dijkgraaf Zevenwouden,Grietman Doniawerstal

   Individual Note:
   HAMCONIUS, MARTINUS Frisia seu de viris rebusque illustribus. Franeker 1620. Geb., geïll., ca. 260 p.
   1620 Hamconius (1550?-1620) was (substituut-) grietman van Lemsterland en Doniawerstal en koos bij de opstand de Spaanse zijde. Daarom moest hij uit Friesland vertrekken. Dit is zijn hoofdwerk, voor het eerst verschenen in 1609 (en in 1623 ook nog voor de tweede maal herdrukt). Deze herdrukken zijn uitgebreid met 50 geëtste portretten van de graven en heren van Friesland en een portret van de auteur door Pieter Feddes van Harlingen.

   Marten Hamkes, Marten Hamckema of Martinus Hamconius om 1550 hinne berne yn Follegea, heart ek ta in groep dy't wol dy fan de apokrife skiedskriuwers neamd wurdt. Der wurde yn syn wurk noch al wat folkloristyske aspekten oantroffen.

   Onze oude Friesche geschiedschrijver Hamckema
   (Hamconius), die zijn werk in Latijnsche dichtmaat
   heeft geschreven , vermeldt in den text, dat het
   Tjeukemeer vroeger een bosch is geweest, (Tyulrius
   hic lacus est. Quondam Nemus.)
   Volgens zijne kantteekening wil de overlevering,
   dat daar, waar nu het meer is, in oude tijden veengronden
   waren, die dooreene vrouw Tjeuke genaamd,
   in brand zijn gestoken en daardoor tot diep in den
   grond zijn uitgebrand en in. een poel veranderd.


   Uit:
   DRIEENZESTIGSTE
   V E R S L A G
   DER
   Handelingen van het Frieseh Genootschap
   VAN
   GESCHIED-, OUDHEID- ES TAALKUNDE TE LEEUWARDEN,
   over het jaar 1890—1891,
   uitgebracht in de vergadering van den 6 Oct. 1891.,hierin staat:

   Ten slotte leverde de Heer J. Hogeman, van Slagharen,
   eene korte bijdrage over het boek Frisia en het nageslacht
   van Hamconius, eigenlijk Marten Hamkema geheeten,
   waarvoor Spreker de gegevens had gevonden in het archief
   der familie Muurlink te Oldemark. Daar was hem in handen
   gekomen een exemplaar van de Frisia van het jaar 1607,
   uitgegeven te Munster bij denzelfden drukker als dat van
   1609, welke uitgave men tot nu toe voor de laatste had
   gehouden. Uit de familie-aanteekeningen , die in dit exemplaar
   werden aangetroffen, zou volgens Spreker blijken,
   dat het afkomstig was van de eenige dochter van Hamconius,
   die in of bij de Lemmer met Jacobus Seta was
   gehuwd geweest.

   Men denke ook aan
   den hamer, het wapen van den Oud-Germaansclien
   Thor. Evenals de benaming van
   ander wapentuig, van den helm, den speer
   (ger of geer) , liet schild , het harnas (bron) ,
   zoo was ook liet woord hamer, op zich zelven
   of in samenstellingen, bij de oude Germanen
   tot eenen naam geworden , dien men jonggeborenen
   knaapkens gaf. FÖKSTEMANN, in zijn
   „Altdeutscb.es Namenbuch", geeft eenige voorbeelden
   van zulke mansnamen op: Hamar,
   llamerich , HameroJ†. Ook de oude Friezen ,
   als echte Germanen, volgden deze zede. Mij
   is deze naam, in drie vormen, J-Jamar, Hamer,
   Hammer, voorgekomen in oude geschriften, als
   eigen aan Friesche mannen. Waarschijnlijk is
   de hedendaags onder de Friezen nog gebruikelijke
   mansnaam Hamke, Hamho, Hamco (met
   de daarvan afgeleide geslachtsnamen Hamkema
   en Hnmkes en het verlatijnschte Ilamconius

   Uit de Friese volksalmanak 1891:

   MaRTINUS HAmCOMIUS,
   (MARTEN HANKES.)
   Iets over zijn geelacht en zijne schriften.
   Wat J. VAN DOOBNINCK in den Overijselschen Alm.
   voor Oudheden, jaarg. 1838, schrijft van AREND
   TO BOBCOP, burgemeester van Kampen, dat hij was
   „een man van vast karakter" bij zoo veel karakterloosheid
   in den veel bewogen tijd van de tweede
   helft der 16e eeuw, zal men, welke politieke denkwijze
   men ook moge toegedaan zijn, moeten toekennen
   aan HANCOMIUS , den schrijver der Frisia.
   Van dit werk zijn twee uitgaven bekend. De
   eerste van 1609, gedrukt te Munster, de andere
   gedrukt te Franeker in 1620. Van de laatste uitgaaf
   (ab authore recognitum, etc.) bestaan weer
   verschillende exemplaren ; het eene, met het zwarte
   wapen en de opdracht aan clen Aartshertog, door
   HANCOMIUS (Hamconius) zelf geschreven, — het
   andere, met het roode wapen en eene opdracht aan
   de Staten van Friesland, is waarschijnlijk van de
   hand van PIEHIUS WINSEMIUS.
   HANCOMIUS toch was vóór 1620 reeds overleden.
   WINSEMIUS , die in geschiedbeschouwing eene te
   geringe critiekegeest betreffende FUKMBEIUS, SUITRIPUS
   PETRI en HANCOMIUS bezat, tegenover de overcritiek
   van TJBBO EMMIUS , — vooral als deze de geschiedenis
   naar zijne opgevatte ideën plooit, — moest
   in den lof der Friezen en nog meer in de liefde
   voor vaderland en voorzaten, die in het werk van
   HANOOMIUS doorstralen, wel behagen vinden, waar-
   Wumkes.nl
   176
   om hij, wenschende dat zijn werk ook in Friesland
   gebruikt zou worden, het daarom met een ander
   uithangbord voorzag.
   Wat wij verspreid vonden over den genoemden
   schrijver, over zijne leven, zijne werken, zijne voorouders
   en, vooral ook aangaande zijn nakroost,
   wenschen wij, op verzoek der redactie, thans mede
   te deelen.
   Voor eenige, tot nog toe geheel onbekende narichten
   wegens 's mans nakroost, moet ik echter
   eerst mijn dank brengen aan de familie MUURLINK
   en vooral aan Juffer MARIA MUUBLINK te Oldemark,
   die mij, zoo welwillend, haar geheel familie-archief
   liet doorsnuffelen.
   MARTEN HANKES T) gewoonlijk HANCOMIUS genoemd,
   werd omstreeks het jaar 1550 te Follega, bij de
   Lemmer, geboren. FOPPENS (Bibl. Belg. I I , 155)
   stelt zijn overlijden even vóór het jaar 1620. In
   een lijkzang op zijn zoon JOACHIM, pastoor en aartspriester
   te hingen, in het jaar 1607 overleden,
   roemt hij de eervolle voorzaten van dezen zoon ,
   welk gedicht in de Frisia is afgedrukt.
   'J Zijn vader zou HANKE HANKEMA geheeten hebben.
   (Nieuwe Naamlijst der Grieten., bl. 345), wat
   echter niet waarschijnlijk is. In 1543 vindt men in de
   Benefîciaalboeken van Friesland te Lemmer, HANKE
   LIKKLIS, T.JAEM HANKES en te Follega HANKE MERKE.
   Ben dezer zal wel de vader of grootvader van onzen
   MAETEN zijn geweest. In de Lemmer komt ook voor
   SIPKE HOLLIS en te Follega BONTE HOLLIS en in beide
   plaatsen HOEGT HANNES. HANKE zal wel de verkleinvorm,
   het deminutivum van HANNES (= JOANNBS) en
   HOLKES het deminutivum van HOLLIS , tweede naamval
   van HOLLE, zijn. Een dezer, HOLLIS, was misschien
   de grootvader van JOCHEM HOLKES, de vader
   van de vrouw van MAKTEN HANKES.
   Wumkes.nl
   177
   De Betoverovergrootvader van JOACHIM of zijn
   eigen overovergrootvader was DIRK HANKEMA , die
   in 1422 de Lemmer , bij de verdrijving der Hollanders,
   verdedigde. Zijn beide overgrootouders (de
   betovergrootvaders van JOACHIM) waren Grietmannen.
   BÜHO VIBIUS JOLLEMA was Grietman van Doniaicerstal,
   vermeld in de Sassensche Ordonnantie,
   en AüGusTiNus STHYNTHIEMA, grietman van Lemsterland,
   die in 1498 bij Saaxum sneuvelde. Een broer
   zijner vrouw, (de oom van moederszijde van JOA-
   <;IIIM) , was advokaat' bij liet Hof van Friesland,
   terwijl de broer van HANCOMIUS , bijgenaamd MYüicA
   was ANDREAS HANGOMIUS MYRIGA, (die oom van
   vaderszijde van JOACHIM wordt genoemd) om zijne
   studiën te voltooien, verscheidene universiteiten
   van Duitschland, Frankrijk en Italië bezocht had
   en zeer bedreven was in het Hebreeuwscli, liet
   Ghaldeeuwsch, liet Grieksch en Latijn en ook vooral
   in de geneeskunde uitblonk. Hij vestigde zich te
   Leeuwarden, huwde aldaar en practitiseerde hier
   verscheiden jaren zeer gelukkig als geneesheer,
   totdat hij daar in 1585 aan het graveel overleed.
   Hij moet, behalve over geneeskunde ook
   veel over gewijde zaken, geschreven hebben, doch
   bij het naderen des dcods dit alles hebben doen
   verbranden. SÜFFRID. PETRI meldt dit alles van
   hem Decae XIII.C.VI.
   Wegens het overlijden zijns vaders werd onze
   MARTEN HANCOMIUS spoedig van de.studie, waarheen
   hij gezonden was, teruggeroepen. Hij was
   reeds ervaren in de rechten en had de talen geleerd.
   Nu moest hij het vaderlijk erf bebouwen.
   „Kus colo", zegt hij in een gedicht, waarin hij
   zijn leven en lotgevallen meldt, hetwelk FOPPENS
   (1. c.) mededeelt, doch hetgeen in mijn- uitgaaf der
   12
   Wumkes.nl
   178
   Frisia van 1609 niet staat, en door onze schrijvers
   over zijn leven niet schijnt gebruikt te zijn.
   Daar hij zoo spoedig de studie moest vaarwel zeggen
   noemt FOPPENS hem „genoegzaam, een autodidact".
   „Ad studium missus revocor mox funere patris".
   Bekend is van HANCOMIÜS , dat hij driemaal verbannen
   werd, en dit gebeurde, zegt hij, wegens
   zijne liefde tot den koning, „amoris regis".
   Di-oevige en blijde toestanden heb ik, meldt hij,
   beleefd, want werd ik driekeer verbannen, ik keerde
   niet enkel driemaal terug , maar werd ook met eereposten
   bekleed. Hij was dan ook post- en accijnsmeester
   in de Lemmer en Substituut-grietman van Lemsterland
   voor den ziekelijken IDSARD STYNTHIEMA, zeer
   waarschijnlijk nog een verre naneef van hem, zooals
   uit het voren medegedeelde betreffende zijne
   voorzaten mag worden afgeleid. Volgens de Conseriptio
   Exulum was hij met zijn vrouw id 1580
   in ballingschap gegaan. Hierna werd hij dijkgraaf'
   van de Zevemvoiiden, dus over de dijken, loopeude
   van het Roode Klif tot aan Veenhuisen of Kuinre.
   en daarna G-rietman van Doniawerstal. In zijne
   eerste ballingschap schreef hij, den 21 Augustus
   1581, met andere ballingen, HANS ROORDA , OENZE
   WIZTSMA , Grietman van Dantumadeel en MARTEN
   BOUTSMA een brief aan de ontevreden landlieden
   van Oostergo, om tot de gehoorzaamheid van den
   Koning terug te keeren, (SCHOTANUS, Priesche Hist.
   bl. 801). Den 25 November 1601 gelastte het Hof
   van Friesland tegen hem te ageren, omdat hij zich
   ophield bij dieg'enen, die den Koning getrouw waren.
   Eenmaal, zoo schrijft hij zelf, is hij overwonnen
   in een gevecht en viermaal bij belegering, waarbij
   hij eens, door te zwemmen uit een ingenomen stad,
   is ontkomen.
   Wumkes.nl
   179
   Behalve de verzen, waarin hij den mislukten
   krijg van JAN KASIMIE met GERARD TRUCHSES , den
   afgezetten Aartsbisschop van Keulen, tegen ERNST
   VAN BEIJEREN , den nieuw benoemden Aartsbisschop,
   beschrijft, en een werkje: „Theatrum regum ponti-
   „ficum et principium Frisiae, — Verthoninge der Ko-
   „ningen , bisschoppen, princen enz. van Friesland",—
   is zijn voornaamste werk het vorengemelde „Frisia",1)
   waar hij in zesvoetige Latijnsche verzen de beroemdste
   feiten en personen van Friesland bezingt. In bovengenoemde
   levensbeschrijving van zich zelven, zegt hij
   hiervan, dat hij, hoe ook herhaaldelijk gedrukt
   door ballingschap en meermalen overwonnen, echter
   nog steeds met krachtigen moed de daden en 't
   geloof der voorouderen bezingt, daar de deugd
   .alleen bij hem dieper ingedrukt is , dan ai die
   rampen. „Sed forte usque animo patrum cano
   „gesta fidemque, altior est virtus omnibus una malis."
   Tot nog toe meende men, dat de eerste uitgaaf
   van het gedicht Fr is ia van het jaar 1609 was:
   ik vond echter in het archief van de MUUBLINK'S
   bovenvermeld, eene uitgaaf van 1607 , van den
   zelfden drukker als die van 1609. Ook bleek ons
   uit een tot het archief van die familie behoorend
   stuk, dat de vader van de vrouw van HANKEMA ,
   JOACHIM heette, naar wien zijn zoon, de vroeger
   vermelde pastoor van hingen, zal genoemd zijn.
   In dat stuk, van het jaar 1586, verhuren MARTEN
   HANKES en BIN JOCHEMS , echtelieden, aan SIMON
   MELES en SIDS, zijne vrouw, een erf of land bij de
   Lemmer of Follega gelegen.
   Hetzelfde archief bevat mede andere stukken,
   l) Frisia, seu de viris rebusque Frisiae illustribus,
   libri II. — Monasterii Westph. Typis L. Rasfeld(i)i.
   Anno MDOIX.
   Wumkes.nl
   180
   die ons met sommige afstammelingen van HANCOMius
   bekend maken. Daartoe dragen vooral bij
   eenige familie aanteekeningen in de uitgaaf der
   Frisia van 1607, wolk exemplaar door HAXCOMIUS
   zelf aan zijn schoonzoon schijnt vereerd te zijn.
   In zijn bovenvermelde» levensbeschrijving zegt
   HAKCOMIUS , dat hem drie zoons of drie kinderen ,
   de een, eene dochter, werden geboren. „ Tres nati
   „miki filia nascitur una." Men kan het verstaan
   drie zoons , eene dochter, dus vier kinderen, docli
   men kan er ook uit lezen : drie kinderen, (waarvan)
   de een , eene dochter.
   Zijn zoon JOACHIM, geboren in 1576, werd in
   1596 te Leuven tot meester in de vrije kunsten
   gepromoveerd. Hij was primus of de eerste in
   vordering, doceerde zeven jaren lang de wijsbegeerte,
   werd priester gewijd- in 1602 en verkreeg
   met lof (cum laude) het licentiaat in de godgeleerdheid.
   De Aartshertog belastte hem met eene
   zending naar Friesland, en toen Lingen den 19
   Aug. 1605 tot de gehoorzaamheid des konings
   was teruggebracht, werd hij in 1606 aldaar tot
   pastoor en aartspriester of deken , door SASBOLD
   VOSMEER , den pauselijken Vicarius, aangesteld. Hij
   overleed te Lingen den 2 Sept. 1606 „tot groote
   droefheid der burgers en van alle brave lieden"
   aan de pest, in den ouderdom van 30 jaren 10
   maanden en 16 dagen. ')
   ') Ik mag niet nalaten hier te vertalen, wat B. A.
   CTOLDSMIT) in zijn „Gescliiehte der Grafschaft Lingen,,'
   bladz. 91—93 over MAKTEN en zijnen zoon Jo.umm
   meldt „MARTFN HAXCOMII'S schijnt ook te Lingen bij-
   „zonder belang in de kerkelijke aangelegenheden gerateld
   te hebben, daar hij in onderscheidene oorkonden
   Wumkes.nl
   181
   Gelijk wij boven zagen, was MARIEN HANKEMA
   eerst postmeester.
   Eene attestatie van 1617, en ook nog eene van
   1629, melden, dat MABTEX HANKES de post aan
   de Lemmer gepacht had voor 600 car. guld. Nog
   een ander getuigenis, van 1690, meldt, dat PIER
   SETA, notaris, de gerechtigheid van de post geërfd
   had van zijn vader TETARDUS of TJEERT JACOBS
   SETA. Uit het archief is verder met zekerheid op
   te maken , dat de eenige dochter van HANCOMIUS
   gehuwd was met JACOBUS SETA, wiens zoon TETAEDUS
   , in het exemplaar dezer Frisia, heeft aangeleekend,
   dat hij is de eigenaar van dat boek. Een
   broer zijner moeder, dus een andere zoon van
   HANCONIÜS , met name SABIKÜS of CEABINUS, (onduidelijk
   is dit) schrijft daarin duidelijk aan TETAKDUS
   deze verzen -
   Ingenii Martini ferax stirps Hankema pulsat
   Martini Hancomii ut facta sequaris avi
   Istos Tibi versiculos „' , . ' avunoulus liausit
   • ( Orabmus
   Ut patrem ipse tuque sequaris avum.
   Hierin spoort SABINUS, broeder zijner moeder ,
   (avunculus) onzen TJEERT alzoo aan, om zijn grootvaders
   daden na te volgen, zooals hij zelf hem ,
   die zijn vader was, navolgde.
   „als getuige voorkomt met het praedicaat „vir apec-
   „tafcae virtutis", „een man van uitstekende deugd." Ook
   „een vriend van hem, dien hij een exemplaar van zijn
   „Frisia schonk, noemt hem daarin „een door deugd
   „en geleerdheid uitstekend man. SASBOLD noemt
   „JOACHIM in zijn schrijven een heilig man. Hij stierf
   „vermoedelijk ten gevolge zijner zielenijver brj pest-
   „zieken, aan de pest, betreurd door de burgers en
   «alle braven."
   Wumkes.nl
   182
   'Achter, in dat zelfde exemplaar van TJEERT
   JACOBS SETA, staan in 't Latijn volgende geboorteaanteekeningen,
   die duidelijk dezen TJEERT gelden:
   Anno 1610 zijn wij getrouwd. (Is dus TZEERT
   gehuwd).
   1611. 12 Julij, is geboren onze dochter BIN. Deze
   is dus genoemd naar hare grootmoeder van moederszijde,
   de vrouw van HANGOMIUS, BIN JOCHEMSIIOLKBMA.
   1612 is geboren onze zoon JACOBUS , gestorven
   1618, dus genoemd naar zijn vader JAOOBUS SËTA.
   1613. 2 Novemb., is geboren BIN ; dus de eerste
   BIN was gestorven.
   1616 is geboren onze zoon JOACIIIM. Genoemd,
   of naar zijn vaders grootvader van moeders zijde,
   JOACHIM HOLKEMA , of naar zijn oudoom, den pastoor
   van Lingen.
   1617 is geboren MARTINÜS. Deze stierf 1641 ,
   en zal naar onzen MAKTEN genoemd zijn.
   1619 is geboren BUERIUS of PIERIUS; vaak genoemd
   PIERIDS HANCOMIÜS SETA. Deze is notaris
   geweest op de Joure, leefde nog in 1675, doch.
   was in 1687 reeds overleden. Deze notaris liet
   twee dochters n:i: NAMKE en JANNEKE. JANNEKE
   huwde met den notaris STEPHAKDS SUHULTINK, die
   zijn schoonvader reeds in 1687 als notaris te Joure
   was opgevolgd en nog in 1723 als notaris aldaar
   fungeerde, doch vóór 1728 was overleden Hij
   bezat met JAN SCHULTINK , wijnkooper te Sneek,
   gemeenschappelijk eenige goederen, vooral te Beels
   en Oldeooom. Deze JAN was blijkbaar zijn broeder.
   Het schijnt zeker, dat de vader van STEPHANUS, de
   notaris, was CORNELIUS LAMBERTÜS SCHULTISCK, die
   in 1642 huwde met SIJTSKE STEVENS en te Beets
   woonde of ging wonen, naar welken STEVEN onze
   notaris STEPHANÜS zal genoemd zijn.
   Wumkes.nl
   183
   Notaris STEPHANUS SCHULTINCK had een zoon Mr.
   - PIERIÜS HANCOMIÜS SCHULTINCK , naar zijn moeders
   vader genoemd, die advokaat bij het Hof van
   Friesland was. Deze huwde met ANNA NADTA en
   had twee kinderen: BAVIDS SCHULTINCK en FLORENTIA
   SCHULTINK.
   Nog had STEPHANÜS twee dochters: IKA ook
   IDA in de stukken genoemd, die huwde met
   HERMANDS DE JONG , koopman te Kuinre en AALTJE,
   de oudste, die huwde met den weduwnaar HENRIcus
   MUURLINK aan de Oldemark, waarvan een
   dochter VROÜWKE , die echter geen kroost heeft
   nagelaten.
   Ten opzichte dezer Friesche SCGÜLTINCKS meenen
   wij, ofschoon dit niet meer het bloed van HANCOMIDS
   geldt, nog het volgende te moeten mededeelen.
   Bovengenoemde broeder van den notaris STEPHANDS
   , namelijk JAN SCHULTINCK, huwde in 1673
   te Worhum met TIMENTJE SPANGA, doch woonde
   in 1693 te Sneek, waar hij wijnkooper was. Van
   meer kinderen kwamen slechts drie tot rijpere jaren,
   als: Mr. JACOBUS, die advokaat was bij het Hof
   van Friesland, BARRARA, die huwde met BEGNERÜS
   HAAKSTRA , brouwer te Sneek, en CORNELIUS , die
   zijn vaders zaak, den wijnhandel, voortzette. CORNELIDS
   huwde te Sneek in 1715 met RINSKE BÜRDES of
   BERNARDS , die meer kinderen hadden , doch waarvan
   slechts een zoon, BERNARDÜS SCHULTINCK , geboren
   in 1724, in leven bleef. Deze huwde in 1751,
   26 Januari, met MARIA of MARIGJE OSSE, dochter
   van GLAAS HENDRIKS OSSE , Collecteur der Verponding
   van Steenwijkerwold te Steenwijk.
   GLAAS OSSE was zelf een verre afstammeling
   van de SCHULTINKS van Steenwijkerwold en erfge-
   Wumkes.nl
   184
   naam van het grootste deel hunner goederen, onder
   anderen van de bakermat dezer familie, het erf'
   ScHULTiNCK aldaar,
   Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren:
   REGINA en REIMLDA. REGIKA huwde met THEODORUS
   SCHERMER te Wormerveer, in deze eeuw
   overleden, waarvan in N. Holland nog sommige
   der SCHERMERS afstammen.
   REKILDA huwde met den weduwenaar van ANNA
   MARIA MUURLINK, JOANNES RIESEVELD , die van
   Oldemark naar Kampen ging wonen. Uit dit
   tweede huwelijk werd hun te Kampen, in 1783,
   geboren eene dochter, MARIA CHRISTINA , die in
   1806 huwde met F. P. A. HEERKENS , raadsheer
   in liet Hof van Zwolle. Bij een hunner dochters
   te Zwolle, kan men nog liet rijke zilver- en porselein-
   geraad van deze Sneeker SCHULTISKS zien. r)
   Slagharen, I. HOGEMAN.
   7 November 1890.
  Persoon-ID I6660  esjee
  Laatst gewijzigd op 13 dec 2007 

  Vader Hamcke Murcks,   geb. 1510,   ovl. vóór 1564  (Leeftijd < 54 jaar) 
  Moeder Ferdie Gabes Boelema 
  Getrouwd vóór 1547 
  Gezins-ID F1193322759  Gezinsblad  |  Familiekaart


Zoek persoon in andere databases 

StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe