StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Stamboom van de families Bakker, Duiven, Machen, Rozendaal, Smidt, Swaters van Schaumburg, Sybenga en aanverwanten.

Op deze stamboom treft u gegevens aan over mijn voorouders die in de loop der jaren door verschillende personen zijn verzameld.

Een belangrijke bron is de "Familiebeschrijving betreffende de afkomst en de nakomelingen van de echtelieden: Eerke Alberts Smidt en Gebiena Hermanna Aleida Johanna Hillebrants" samengesteld uit archiefdocumentaties, bestaande genealogieën mededelingen van tijdgenoten" door Mr. J.F. van West de Veer in 1962. Alle gegevens uit dit onderzoek zijn in deze database opgenomen.


Enkele familienamen

Bakker
Albertus Bakker Hammeke Bakker Albertus Bakker Hammeke Bakker Marius Schelte Bakker

De familie Bakker komt uit Steenwijk en omgeving. Tot 1760 werd de naam gespeld als Backer, daarna wort de naam consequent met dubbel-k geschreven. Naamgever van de familie is Arent Hendriks Backer afkomstig uit Diever die zich rond 1685 in het turfgraversdorp Zuidveen vestigde. Hij werd in 1708 in de kerk van Steenwijk met de familienaam 'Backer' begraven. De familienaam zien we opnieuw terugkomen als zijn kleinzoon Arent Bakker in 1751 het burgerschap van Steenwijk verkrijgt. In het burgerboek van Steenwijk komt de familienaam 'Backer' overigens al vanaf 1595 al voor.

Ook de tak "de Vries" is generaties lang woonachtig in Steenwijk maar komt van oorsprong uit Friesland en voerde daar de naam (van Hamckema) Reynarda. De naam "Hammeke" of "Hamcke" wordt in deze familie sinds 1510 (en misschien nog wel langer) steeds van grootvader op kleinzoon doorgegeven. Een traditie die tot op heden door de families Bakker en de Vries werd doorgezet.

De oudst bekende voorvader is van deze tak is Heyo Zybrands sone Reynarde, die een stins te Oppenhuizen bewoont en in 1328 van Graaf Willem van Holland het schoutambt van o.m. Oppenhuizen en Offingawier verkrijgt. De familie Reynalda zou van oorsprong uit Staveren zijn alwaar zij al in 812 het recht van muntslag hadden en waar Saco Reynalda tussen 1150 en 1167 tot potestaat van Friesland gekozen zou zijn. Deze afstamming is echter historisch niet bewezen en berust mogelijk op fictie. Tijdens de 80-jarige oorlog, mogelijk door trouw te blijven aan het katholieke geloof en de Spaanse overheerser, raakt de familie haar bezit en aanzien kwijt. De familienaam wordt niet langer gebruikt en zij wonen als pachtboer in de omgeving van Tjalleberd bij Heerenveen. Wanneer nazaten naar Steenwijk vertrekken nemen zij de familienaam 'de Vries' aan.

Veel gegevens en foto's van de familie Bakker zijn afkomstig van mijn oom Johan Bakker en zijn broer Henk Bakker. En verder met dank aan de heer P. Eijzinga die mij informatie verstrekte over de oudste generaties van de families Bakker en de Vries. De oudste gegevens over de familie de Vries en Reynalda werden verzameld door S.J. de Vries. Bij het traceren van afstammelingen van het echtpaar Albartus Bakker en Jentje de Vries heb ik veel hulp gehad van de heren J. Hoffschlag en H. ter Heide.

Besse / Machen
Theodore Constant Besse Marie Marquerite Besse-Macaine Charlemagne Christophe Eduard Machen Catharina Machen-Tukker Henri Philippe Louis Machen Wilmina Adriana Machen-van der Sande Cornelis Hendrick Machen Maria Christina Machen-Reese Willem Charlemagne Henri Machen

De familie Besse genoot in de 18e eeuw in de streek rond Le Cateau-Cambrésis Picardie in Frankrijk enig aanzien. In het begin van de 19e eeuw wordt tijdens het schrikbewind van Robespierre Theodore Besse vogelvrij verklaard en ontvlucht het land. In Nederland noemt de familie zich Machen. Dit verhaal en meer is in detail op schrift gesteld in het levensverhaal van Charlemagne Machen. Mijn overgrootvader W.C.H. Machen deed onderzoek naar de familie Besse in Frankrijk. Zijn kleindochter Henriette Heijke heeft mij deze ter beschikking gesteld. De meeste foto's en foto's van oude portretten komen van de stamoudste van de familie Machen Ferdinand Machen.

Andere websites over de familie Besse in Frankrijk:

Duiven
Jan DuivenTrientje Duiven-SolRoelfe Duiven

De familie Duiven, vroeger ook wel Doeven genoemd, spruit voort uit een geslacht van welgestelde boeren uit de omgeving van Nijeveen en Eesveen. Bij Eesveen herinnert een straatnaam en het landgoed Duivenslaagte hier nog aan.

Met dank aan Janny Duiven die mij voorzag van veel gegevens over de familie Duiven. Tevens dank aan Albert Aalderson, die mij van de familie Zeelte een kwartierstaat stuurde die ondermeer terugvoert tot Lyckele Ebelens Lycklama à Nijeholt (door keizer Karel V in 1524 tot erfelijk grietman van Stellingwerf-Westeinde benoemd). Bovendien ontdekte ik met zijn gegevens een familieverwantschap met mijn pleegvader Jaap Borst. Via een Groninger tak bestaat ook nog eens een familieverwantschap met mijn pleegmoeder Engelina Hekman.

Rozendaal
Maria Cornelia RozendaalWillem Jacob RozendaalVera Gebina Bakker-Rozendaal

Gegevens familie Rozendaal afkomstig uit het genealogisch onderzoek van Drs. L.P. Kuyt, gedaan in opdracht van notaris H.C.A. Boom teneinde de nakomelingen van Jacobus Rozendaal en Anna Regina Tierates te achterhalen.
Jan Louis Roozendaal deed onderzoek naar de herkomst van de familie Ro(o)zendaal en wist de stamvader Hieronimus Hieronimuszn. Rosendael te traceren die de familie zijn familienaam gaf. Op de site van Jan Louis Roozendaal staan nog meer Ro(o)zendaals vermeld. Tot slotte vindt u veel informatie over Leidse families op Stambomen in Leiden.

Swaters van Schaumburg /
Nuppeney
Wilhelm Nuppeney, burgemeester van Andernach Maria Nuppeney geboren Holtzmann Josef Wijnand Theodoor Swaters van Schaumburg Talea Gebiena Swaters van Schaumburg-Smidt Petrus (oom Pé) Swaters van Schaumburg Gebiena Hermanna Aleida Johanna (Ami) Swaters van Schaumburg
Wijnand Swaters van Schaumburg

De familie Swaters leeft in de 18e eeuw in de streek rond Emmerich, Bienen en Rees, hertogdom Berg. Joseph Swaters is burgemeester en justitiecommissaris in Kleef en trouwt Antoinetta von Schaumburg, barones van Nuppeney. Na haar overlijden trouwt hij voor een 2e keer met Adolphina Ketteler. Volgens een nazaat van Augusta Swaters van Schaumburg was zij een nicht van de in Duitsland bekende aartsbisschop Freiherr Wilhelm Emmanuel von Ketteler, de overlevering wil dat deze bisschop in de familie cadeaus rond stuurde.

De naam Schaumburg stamt af van een grafelijke dynastie die tussen de 12e en 17e eeuw over verschillende gebieden in het Heilige Roomse Rijk heersten. Aartsbisschop en keurvorst van Keulen, Adolf van Holstein-Schaumburg (1511-1556), zoon van Joost I von Schaumburg-Holstein en Maria van Nassau-Dillenburg, volle neef van Willem van Oranje, heeft een bastaardzoon die in Recklinhausen voor nageslacht zorgt. Zijn zoon Arnold voert nog het wapen van de graven van Schaumburg-Holstein maar voert de titel niet. Latere nakomelingen noemen zich Schawenburg, Schauenburg of Schaumburg en vervullen bestuurlijke functies binnen het vest Recklinhausen en later binnen het abdijvorstendom Frauenstift te Essen.

Om de naam 'Schaumburg' voor uitsterven te behoeden besloot het echtpaar Joseph Wijnand Swaters en Antoinetta von Schaumburg de achternaam 'Swaters van Schaumburg' aan te nemen. Ook de kinderen uit het 2e huwelijk van Josephus Swaters kregen deze naam mee. De familie 'Swaters van Schaumburg' heeft takken in Duitsland en Nederland gekend maar is heden ten dage helemaal uitgestorven. 

Uit mondelinge overlevering zou de familien de 18e eeuw hun bezittingen in Duitsland zijn kwijt geraakt. Tussen de 1e en 2e wereldoorlog reist oom Pé Swaters van Schaumburg naar Duitsland af om te kijken of deze bezittingen 'als gevolg van verandering in machtsverhoudingen' nog terug te verkrijgen zouden zijn. Lang was mij niet bekend waar deze bezittingen uit bestonden of waar zij lagen, ik vermoed echter dat het gaat om het 'Gut zur Nette' van Wilhelm Nuppeney waar in de 18e eeuw decennia lang met het Keurvorstendom Keulen over geprocedeerd is. 

Vroege gegevens over de familie Schaumburg (Heinrich Schaumburg) ontving ik van Gerald Pickers, een duitse nazaat van de aan de Schaumburgs verwante familie Brockhoff. Via deze Heinrich kon ik een link leggen naar gegevens op de site van Barbara Kloubert.

Andere websites van aan de Swaters van Schaumburg verwante families op internet:

Sybenga
Maria Magdalena Sybenga-BoumaAbe SybengaSchelte SybengaMaria Magdalena Rozendaal-Sybenga

Naamgever van de familie is waarschijnlijk Sybe Sipkes die in 1737 als schoolmeester in Twijzel (Achtkarspelen) werd benoemd. Zijn kleinzoon Jan Jacobs Sybenga wordt in 1788 onderwijzer in Friens en voerde als eerste officieel de achternaam Sybenga. Zijn kleinzoon Abe Sybenga was burgemeester van Oostdongeradeel. En diens zoon Schelte Sybenga weer was griffier van Provinciale Staten van Groningen. Mijn oom Schelte de Lange deed onderzoek naar de familie Sybenga. Deze gegevens zijn uitgebreid met gegevens die ik kreeg van Dick Sybenga (geen familie), die onderzoek doet naar alle mogelijke varianten van Sybenga (Siebenga, Sybinga, enz.). Gegevens van vóór 1811 (de naamsaanname) heb overgenomen uit diverse doop-, trouw-, en ledematenboeken die steeds meer online beschikbaar komen.


Afstamming Karel de Grote

Vanaf Karel de Grote lopen meerder afstammingsreeksen naar het huis Schaumburg. Enkelen die ik heb ontdekt:

  1. Vanaf Hedwig van Lippe, moeder van Gerard I, graaf van Schauenburg, Holstein en Itzehoe, via het Huis Capet en de graven van Vermandois.
  2. Vanaf Mechtild van Schwarzburg-Käfernburg, moeder Adolf III van Holstein-Schaumburg, via het Saksische huis (Ottonen of Liodolfingen) en het huis van Kiev.
  3. Vanaf Mechtild van Schwarzburg-Käfernburg, moeder Adolf III van Holstein-Schaumburg, via het Saksische huis (Ottonen of Liodolfingen) en het huis van Berg.
  4. Een afstammingsreeks, via huis van Valois, de hertogen van Gulik en heren van Gemen.
  5. Een afstammingsreeks, via de graven van Holland, de hertogen van Gulik en heren van Gemen.
  6. Een niet erkende afstammingsreeks loopt via Jan III van Polanen, een van de voorouders uit het geslacht van Nassau-Dillenburg.


Vernoemingen in de familie

Sinds de 1811 krijgt iedere nieuw geborene standaard de familienaam van zijn vader mee (sinds 1998 kan dat ook de familienaam van de moeder zijn). Voor de Franse tijd was het in delen van Nederland gebruikelijk om iemand bij zijn voornaam en de voornaam van zijn vader te duiden, het patroniem. Bijvoorbeeld Willem Hendriks (Willem zoon van Hendrik).

Een ander gebruik is dat kinderen naar hun grootouders vernoemd werden, een gebruik dat nog steeds bestaat doch ten faveure van nieuw opkomende voornamen als Finn, Zoë, Evi en Sem vooral voor konings- of andere kinderen van sjieke afkomst voorbehouden lijkt te zijn.

In mijn eigen familie komen als vernoeming de volgende voornamen tot op heden veelvuldig voor: Albartus (Bart), Gebi(e)na (Bien), Hammeke, Schelte en Thalea (Thalé). 

Mijn eigen naam Marius Schelte is daar ook een voorbeeld van. Ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Maria Magdalena, zoals zij ook weer naar haar grootmoeder vernoemd was. De naam leidt uiteindelijk terug naar Maria Magdalena Cahais, geboren in 1778 als dochter van een dominee te Tjerkwerd. Haar dochter Maria Magdalena van Assen huwde Schelte Kornelis Bouma, landbouwer te Hogebeintum, grootvader van mijn overgrootvader Schelte Sybenga. Waarmee de herkomst van mijn tweede naam Schelte verklaard is. De grootvader van Schelte Kornelis was ook weer een Schelte, geboren omstreeks 1725. Verder terug gaan de archieven niet. Schelte is afgeleid van het Oudfriese woord 'skelta' (vergelijk het Saksische begrip scholte / schulte en het Frankische woord schout), een bestuurder over bezittingen, de vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag. Hier ligt dus waarschijnlijk de echte oorsprong van de naam.


Contact opnemen

Voor opmerkingen en aanvullingen houd ik mij zeer aanbevolen. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor veel materiaal heb ik expliciet toestemming voor publiceren aan de eigenaar of bron gevraagd, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.

Op verzoek stuur ik u een wachtwoord voor gasttoegang, hiermee kunt u gegevens van verborgen en nog levende personen inzien.

U kunt mij bereiken door op volgende link te klikken: Marius Schelte Bakker.Wilt u gegevens van personen in uw eigen stamboom overnemen? Dat mag, mits u gegevens niet commercieel gebruikt of laat gebruiken. Gegevens waarbij broninformatie is gegeven moet weer tot die bron terug te leiden zijn. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor het publiceren hiervan heb ik veelal zelf toestemming moeten vragen, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe