StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesFamilie van der Veen vanaf Lieuwe Riencks van 1596

Over hoe deze genealogie is ontstaan het volgende: .......In 1989 maakte ik het overzicht van mijn familie / voorouders, waarbij m’n 4 grootouders het uitgangspunt vormden..........In 1995, als we in Burgum wonen, wil ik de van der Veen’s verder onder de loep nemen, omdat ik hier op de bakermat van deze voorouders zit en vele generaties van der Veen’s in Burgum en direkte omgeving het levenslicht aanschouwden. Van hieruit ben ik diverse malen naar het Gem.Huis te Burgum en ook het Ryksargief te Leeuwarden en het Centraal Archief in Den Haag geweest. Verder heb ik met diverse, soms verre, familieleden, gesprekken gehad en van hen gegevens en foto’s gekregen. Dat was altijd heel prettig en ik spreek hiervoor dan ook mijn dank aan hen uit..........In 1989 was ik uitgegaan van gegevens van dhr. Wallast via Sisi van Koeveringe. Bij m'n onderzoek blijkt dat de voorouder Fokke Hendriks gehuwd met Ymkje Reins niet de juiste is. Naspeuring en het controleren van geboorte- en overlijdensakten geven een andere lijn aan die echter moeizaam verder te traceren is. Er zijn zoveel van der Veens !!!!................Als ik dan Fokke Hendriks die gehuwd was met Trijntje Sjoerds heb gevonden en hun 3 dochters Trijntje, Bieuke en Maaike, resp. in Oenkerk, Lekkum en Snakkerburen geboren, mis ik nog een zoon Hendrik die de link moet leggen naar Fokke Hendriks (de vader van Johannes Fokkes, mijn overgrootvader). Omdat Lekkum (a/d Dokkumer Ee) wordt genoemd en ook beroep veerschipper in de familie voorkomt, besluit ik in de omgeving te gaan zoeken en kom uiteindelijk uit in Stiens, waar ik een geboorte- en doopakte vind.......De naamsaanname, van der Veen, in 1811, had plaats onder Jelsum. Wat echter opvalt is, dat in tegenstelling tot veel andere akten die hiervan bestaan en waar een kruisje op de plaats van de handtekening heel normaal is (omdat men niet kan schrijven), dat zowel de akte van Fokke Hendriks alsook die van Hendrik Fokkes een duidelijke handtekening bevatten die bovendien zo op elkaar lijken dat ik sterk de indruk krijg dat deze door dezelfde persoon zijn geschreven, niet door de klerk, waarschijnlijk door vader Fokke Hendriks, maar niet door Hendrik Fokkes aangezien deze op een later stuk in 1833 een geheel andere handtekening zet als getuige bij een geboorte-aangifte van een dochter van notaris Alma te Bergum. Uit de speciecohiers haal ik gegevens van de huisnrs. waar de familie woonde in de verschillende plaatsen. Dus behalve in Oenkerk (meerdere huisnrs.) ook Wijns, Stiens en Jelsum. Als ik een overlijdensakte van Fokke Hendriks kan vinden kom ik er misschien achter wie z'n ouders zijn. In elk geval is hij in 1811 nog in leven en moet dan ± 65 jr. zijn. Met de tienjarentafels van de verschillende gemeenten moet het mogelijk zijn iets te vinden. En ja, onder Ferwerderadeel vind ik een overlijdensakte in 1824, 77 jr.oud. Als geboorteplaats staat Hardegarijp en overleden te Hallum. Als vader staat Hendrik AEbes en moeder Trijntje Meinderts, beiden overleden. Hij is weduwnaar van Trijntje Uilkes. Bij verder zoeken blijkt dat Hendrik AEbes moet zijn Hendrik Alles en wat Uilkes betreft zal dit ook wel een fout zijn van de ambtenaar die de akte schreef en misschien omdat betrokkene al 77 jaar was en in een andere gemeente verbleef zodat nauwkeuriger gegevens, vooral in die tijd, niet aanwezig waren. Op de akte staat dat Hendrik overleed ten huize nummer 153 te Hallum. Wie woonden er verder in dit huis ?.......Aanvankelijk nam ik aan dat het veerschip hem naar Hallum had geleid, via Dokkumer Ee en Hallumertrekvaart. Dit zou natuurlijk kunnen, maar meer waarschijnlijk was dat hij op die leeftijd misschien bij iemand inwoonde. Ouders woonden vroeger wel vaak in bij één van hun kinderen. En ja, bij het doorzoeken van de 10-jarentafels van overlijden, vind ik ene Maaike F. die in 1839 in Hallum was overleden, en tot dan toe woonde in huis nr.153. In de overl.akte staan de namen van de ouders, moeder echter als Trijntje Sjoerds van den Ark, (waarom vd Ark ? is dit een foutje van de ambtenaar ?- er komen wel veel vd Ark-en voor in deze omgeving)...........Deze Maaike was gehuwd met Sjoerd Broers en ik was al in het bezit van hun huwelijksakte van 1806 in Jelsum...........Sjoerd Broers had in 1812 in Hallum de naam Terpstra aangenomen en er stond op vermeld 'geen kinderen'. Na het overlijden van Maaike, z'n eerste vrouw trouwt hij 3 jr. later met Rintske Jitzes Kooistra, die 30 jr. jonger is als hij. Als beroep staat dat Sjoerd tolgaarder was.............Inmiddels zijn met hulp van vrienden van het Ryksargief (nu Tresoar) vele Geb/Huw/Overl.-bestanden via de computer toegankelijk en daardoor kan ik in 1999 gemakkelijker vinden wanneer en waar Trijntje Sjoerds is overleden, nl; 3 mrt 1824 te Lekkum onder Leeuwarden. Hier heeft het echtpaar tot dan toe gewoond. Maar dan, na de dood van z’n vrouw, gaat Fokke naar zijn dochter Maaike in Hallum en 3 maanden later overlijdt hij, waarschijnlijk van verdriet..........In Hallum woont nog een familielid nl. Trijntje gehuwd met Pieter Joukes Tijsman. Zij is een kleinkind van Fokke H. en dochter van Bieuwke...........................Fokke’s vader Hendrik Alles komt van Drachten-Rottevalle en z’n voorouders van Grouw.........Via Alle Ynses en Ynse Reinerts, die geboren is te Grouw in 1652, kom ik bij Reiner Lieuwes ook geboren te Grouw en zijn vader Lieuwe Riencks die daar geboren is omstreeks 1596 ............Deze Lieuwe Riencks is voor mij op dit moment de oudste stamvader van de Familie van der Veen. Van hem uit is de stamlijn opgebouwd........Voor aanvullingen c.q. verbeteringen hou ik me aanbevolen....vanwege privacy worden gegevens van nog levenden niet getoond........Met vr. groet van Okke van der Veen   (  okkevanderveen@yahoo.com )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PS: .De genealogie is in boekvorm (incl.foto's, advertenties, plaatjes en verhaaltjes) aanwezig in het Prov.Archief Tresoar in Leeuwarden en in het Gem.Archief te Burgum (Tietjerksteradiel)


Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

van der Veen (68)
van der Veen (60)
Siesling (20)
Jansma (14)
Jongbloed (14)
Ynses (14)
Reiners (13)
Schat (13)
Lanting (11)
Alles (10)
 
Wadman (10)
Turkstra (8)
? (7)
Drewes (6)
Hendriks (6)
Krol (6)
Piersma (6)
Bakker (5)
Kamminga (5)
Tijsma (5)
 
Berghuis (4)
Fijnje (4)
Visser (4)
Bouma (3)
de Boer (3)
de Hoop (3)
de Vries (3)
Dijkstra (3)
Elzerman (3)
Haanschoten (3)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

FR (365)
NH (72)
ZH (46)
UT (39)
GR (31)
GE (29)
NB (19)
DR (17)
OV (14)
ZE (12)
 
Lekkum (8)
Wolfheze (7)
USA-LomaLinda (5)
Huizum (5)
Kincardine (3)
Indonesia-Rappang (3)
FL (3)
USA-Bellingham (3)
Canada (3)
Indonesia (2)
 
USA-Maine-Farmington (2)
Hollandia (2)
Indonesia-Batavia (2)
New Zealand (2)
New Zealand-Upper Hutt (2)
Noorwegen-Bergen (2)
Paris (2)
Rijk (2)
Roemenie (2)
USA-Grand Rapids (2)
Toon top Op aantal treffers gerangschikt


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe