StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesDe Voorouders van Popke de Groot

Het is mijn bedoeling om hier achtereenvolgens de stambomen van de voorouders van mijzelf en van mijn vrouw Thonny Wildschut te publiceren. 

Dat betreft::

Mijn grootouders: Thijs de Boer, Tietje Schat, Popke de Groot en Trijntje Venema

De grootouders van mijn vrouw: Simon Wildschut, Pietje Idsinga, Janneke Feitsma en Thomaske Hiemstra.

1. Voorouders van Henderine Nijsloot Moeder van Ybeltje Errits Vriesema en grootmoeder van Popke de Groot Popke de Groot´s grootmoeder Henderine Nijsloot blijkt een verre nazaat te zijn van Katharina Juwsma, die geparenteerd is aan de adelijke Friese families Andringa, Juwsma en Goerda die aanzienlijke posities innamen in het 15de en 16de eeuwse Leeuwarden en omgeving. Katharina was een dochter van Juw Sjoukazoon uit de familie Juwsma en Doed Goerda, dochter van een verder onbekend gebleven Goerda, die in het begin van de 15de eeuw te Menaldum heeft geleefd. Zij trouwde ~1480 met Feyka Tziards Andringa, zoon van de Akkrumer boer en Grietman van Uitingeradeel Tyard Andringa. Katharina’s moeder Doed Goerda wordt in 1511 nog genoemd als eigenares van Goerda. Zij woonde zelf in Camminghaburen, terwijl Goerda waarschijnlijk werd bewoond door haar schoonzoon Feyka Tziards Andringa en haar dochter Katherina Juwsma. Toen Feyka zich in 1496 samen met voormannen uit Menaldum bij het verdrag met Groningen aansloot, werd hij dan ook Ffeyka Goerde genoemd. Hun zoon Tiaerdt Feyckes Goerda, die zich als enige van de 5 kinderen Goerda bleef noemen, woonde op Goerda state te Menaldum. Katharina’s vader Juw Sjoukazoon stamt uit het tweede huwelijk van Siuck Dokema met Siouck Juwsma, erfdochter van de Juwsma bezittingen in Leeuwarden. Siuck Dokema is mogelijk dezelfde persoon als Siuck van Cammingha, zoon van Peter van Cammigha en Sita Lousma (zie S. Wierstra over de Cammingha’s, A-2-b-4). Peter van Cammingha is een kleinzoon van Gerrolt van Cammingha uit Ferwerd en zijn tweede vrouw Tjemck. Deze was in 1398 Baljuw van Zuidelijk Oostergo en aanhanger van Albrecht van Beieren in 1398. Hij verkreeg Camminghastate uit zijn eerste huwelijk met Hack van Cammingha, de laatste telg in rechte lijn uit het het geslacht Cammingha, dat terug is te voeren tot de 11de eeuw. Siuck Dokema was daarvoor getrouwd met Ansck Jelmera, erfdochter van Ritscke van Jelmera, Heer van Ameland en bezitter van Donia state te Hallum. Bij haar overlijden gingen haar bezittingen uiteindelijk over naar haar man Siuck Dokema, die het doorsluisde naar zijn dochter Doed Dokema. Doed Dokema was getrouwd met de machtige Leeuwarder edelman Sicke Cammingha, die zich de erfenis van de familie Cammingha had toegeëigend. Die bezittingen kwamen na zijn overlijden via hun dochter Graets Cammingha terecht bij zijn weduwe Doed Dokema. Zij hertrouwde met Haye Jelmera van Ameland, zoon van Sascker van Jelmera en kleinzoon van Ritscke van Jelmera, waardoor deze bezittingen in handen van de Jelmera’s kwamen. Bauck Tiaerds Goerda, dochter van Tiaerdt Feyckes Goerda en Jelck N.N., kleindochter van Katharina Juwsma en Feicke Andringha (alias Goerda), trouwde met Gercke van Hoptilla. Ze kregen 7 kinderen waaronder Wijbe van Hoptilla, die was getrouwd met Tjets Keympesdr Bleecksma en die in 1636 en 1637 plaatsvervangend Ontvanger Generaal van Friesland was. Wijbe en Tjets kregen 5 kinderen waaronder Jean Gerckes d'Hoptille. Jean Gerckes d'Hoptille woonde in Harlingen en is getrouwd met Bothje Dircksd van Siercksma en kregen drie kinderen, waaronder Bothje van Hoptilla, gevolgd door nog drie kinderen uit zijn 2de huwelijk met Aeltje Verkerck. Jean Gerckes d’Hoptilla is bekend geworden als kapitein in het Staatse Leger, toen hij en zijn compagnie op 8-08-1632 een beslissende rol speelde bij het afslaan van een aanval van Spaanse troepen op een voorpost van het legerkamp van Prins Maurits in Limburg. Hiervan is een ooggetuige verslag gemaakt, vermeld in een in 2013 gepubliciteerde kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania. In november 1635 komt Hoptille, gelegerd te Koevorden, tussen twee vuren te liggen tijdens de Friesche Revolutie, waarbij de Staten van Friesland en de stadhouder in een bikkelharde strijd om de macht zijn gewikkeld. Hij en twee andere kapiteins krijgen daarbij van de Staten en de stadhouder tegenstrijdige orders maar blijven trouw aan de Stadhouder (wie betaald, bepaald...). Uiteindelijk verliezen de Staten van Friesland dit armpje drukken. Bothje van Hoptilla treedt in 1636 in Harlingen in het huwelijk met Regnerus Neuhusius. Hij is rector van de Latijnse School van Alkmaar, heeft vele publicaties op zijn naam en correspondeerde met vele tijdgenoten. Onlangs zijn een aantal representatieve brieven heruitgegeven om zodiende de maatschappelijke postitie van Regnerius Neuhusisus te illustreren. Hij is een zoon van Edo Neuhusius, rector van de Latijnse school van Leeuwarden. Edo Neuhusius woont dan op de Kleine Kerkstraat 25, een huis dat door schrijver dezes is geadopteerd (crowd-funding 3D film oud-Leeuwarden). Edo Neuhusius, geb. 21-10-1581 in Steinfort (Dld) en ovl. 07-03-1638 in Leeuwarden, was een zoon van Regnerus Neuhusius (Neuhaus) en Sara Picard, aanzienlijke burgers van Steinfort in Westfalen. Hij heeft zijn ouders op jonge leeftijd verloren en werd opgevoed door zijn oom Otto Casmann, een fameus Duits filosoof. Edo Neuhusius is auteur van filosofische boeken en geniet in Duitsland nog steeds enige bekendheid. Hij was aanvankelijk rector van de Latijnse School van Stade. Bothje Dircksdr van Siercksma en Regnerus Neuhusius kregen twee kinderen: Gercke, ged. 1638, en Edo Neuhusius, ged. 11-12-1644 en ovl. 3-12-1695. Edo Neuhusius huwde met Christina van Vliedt te Roodkerk op 17-04-1670. Ze kregen twee kinderen: Geertruyt Neuhusius, ged. 24-03-1671, en Boetia Neuhusius, ged. 3-12-1673 te Leeuwarden. In de Friesche Bibliotheek is een portret bewaard van Edo Neuhusius. Hij trouwde op 6-09-1674 na het overlijden van zijn eerste vrouw met Fokel Jensma. Er is een publikatie met de titel: Brieven van Eduardus Neuhusius aan Anna Jensma uit 1695. Daarin komen brieven voor aan de zuster van zijn vrouw: Anna Jensma, schoonzuster van de vermaarde Friese Admiraal Tjerk Hiddes de Vries. Edo Neuhusius was advocaat "voor den Hoeve van Friesland" en "secretaris van dese heerlyckheyt van Ameland", waar ook zijn grafzerk is teruggevonden. Boetia Neuhusius ging op 25-11-1701 te Leeuwarden in ondertrouw met Gote Wackersma, hofbode bij het Hof van Friesland vanaf 1697. Daaraan voorafgaand was hij klerk in dienst van raadsheer van het Hof van Friesland Binnert Heringa van Grovestins, Grietman van Ferwerderadeel van 1672-1677. Ze kregen 5 kinderen, waarvan de jongste Yda Wackersma ged. 17-11-1717 en ovl. dec 1751. Yda Wackersma trouwt op 13-08-1747 te Leeuwarden met Gerrit Martens Nieuwenhuis en ze krijgen twee kinderen: Martynus Nyenhuis ged. 07-07-1748 en Yde Nyenhuis ged. 05-01-1752. Yda is bij de doop van haar kinderen al overleden. Martynus Nyenhuis trouwt met Henderina Thomas, geb. in Apeldoorn in ~1739. Ze krijgen drie kinderen, waarvan Ybeltje Nijenhuis de jongste is, geb. 24-05-1783. Ybeltje Nijenhuis trouwt 04-06-1809 te Leeuwarden met Jelle Annes Nijsloot, geb. 16-06-1786, hofbode en rechtbankdeurwaarder, zoon van Anne Aukes Nijsloot en Trijntie Corvinus. De vader van Anne Aukes Nijsloot is met attestatie gekomen van "De Zuijpe", waarschijnlijk Noordholland. Trijntje Corvinus, ged. 20-02-1763 te Leeuwarden is een dochter van Jelle Corvinus (hij is schoenmakersgezel) en Johanna Schroot (ovl. 1769), dochter van Anna Schroot en de ruiter Willem van Hateren, getrouwd 25-10-1725. Zij is een dochter van de militair Hans Jurien Schroot (hij is herpauker) en Aeltie Wiersma, getrouwd 15-10-1687 te Leeuwarden. Haar eerste man is de Leeuwarder Petrus Thoomas Luyrtsma (ged. 20-02-1659 en getrouwd 26-11-1682; hij is advocaat voor het Hof van Friesland), zoon van de Leeuwarder boekbinder en uitgever Thomas Willems Liuwertsma ged. 06-10-1622 en Idtie Tonis, getrouwd 3-04-1648. Aeltie Wiersma is een dochter van de Leeuwarder Bouwmeester, lakenkoper en -bereider Jan Cornelis Wiersma, die van 1674-1677 deel uitmaakte van de Leeuwarder Vroedschap. Ybeltje Nijenhuis en Jelle Annes Nijsloot krijgen 6 kinderen, waaronder de oudste dochter Henderina Nijsloot (geb. 27-01-1812). Henderina Nijsloot trouwt op 19-jarige leeftijd op 26-05-1831 in Tietjerksteradeel met Errit Vriesema, geb. 12-11-1804 te Bergum, zoon van Popke Popkes Vriesema en Saakje Errits. Hij is klerk en koopman in Bergum. Zij krijgen 7 kinderen, waaronder op 03-11-1843 hun dochter Ybeltje Errits Vriesema, moeder van Popke de Groot. 2. Voorouders van Errit Vriesema Vader van Ybeltje Errets Vriesema en grootvader van Popke de Groot De oudst bekende voorvader van Errit Vriesema, Popke de Groot´s grootvader van moeders kant, is Bartel Jans. Hij is geb. omstreeks 1565 en ovl. in 1605, getrouwd met Gees Popckes, die op 3-07-1595 de boerderij Optwizel 50 kopen. Met Gees Popckes haar vader Popcke kwam deze voornaam in de familie om er te worden doorgeven t/m de kleinkinderen van Popke de Groot! Hun zoon Popke Bartels is boer en uit zijn tweede huwelijk met Tial Auckes zijn twee kinderen bekend, waaronder Bartele Popkes, geb. 1630 en getrouwd met Trijntje Jans, beiden ged. op 18-08-1665 te Optwijzel. Hij is boer en van 1670-1682 mederechter/bijzitter van Achtkarspelen. Zij zijn eigenaar van Kooten 20, 24 en 44. Ze krijgen 7 kinderen, waarvan de oudste Popke Bartelds (ged. 18-02-1666) is getrouwd met Wytske Martens (ged. 17-02-1660). Hij is boer en landeigenaar en vanaf 1704 diaken in Augustinusga. Ze krijgen 6 kinderen, waarvan de jongste Marten Popkes (ged. 1696) trouwt met Grietje Jentes. Hij is landeigenaar en hereboer en ze krijgen 9 kinderen, waarvan het 4de kind Popke Martens (ged. 03-04-1728 te Twijzel/Kooten) trouwt met Froukje Binnes; in 1749 wordt hij bij de Quotisatie vermeld als arbeider onder Kooten. Zij krijgen 7 kinderen, waarvan de jongste naar zijn vader wordt vernoemd, vermoedelijk vanwege diens overlijden: Popke Popkes. Popke Popkes neemt in 1811 de achternaam Friesema aan, die hij voor het eerst gebruikt in 1812 als executeur: Popke Popkes Vriesema te Bergum, lasthebber. Hij is 1-12-1793 getrouwd te Bergum met Saakje Errits, dochter van Errit Jans en Jeltje Berends, en tussen 1796 en 1810 krijgen 6 kinderen. Hun zoon Errit Vriesema, geb. 12-11-1804 te Bergum, trouwt op 26-05-1831 met Henderina Nijsloot, geb. 27-01-1812 te Leeuwarden, dochter van Jelle Annes Nijsloot Ybeltje Nijenhuis. Errit Vriesema is klerk en koopman te Bergum en zij krijgen 6 kinderen tussen 1833 en 1847, waarvan Ybeltje Errits Vriesema, geb. 03-11-1843 de moeder is van Popke de Groot. 3. Voorouders van Ruurd Dirks de Groot Vader van Anne Ruurds de Groot en grootvader van Popke de Groot De oudste bekende voorvader van Anne Ruurds de Groot, Popke de Groot´s grootvader van vaders kant, is Feije Jans. Hij is vader van tenminste 3 kinderen: Anne Feijes ovl. 1642, Doed Feijes (ged. 1628), Jetse Feijes (ovl. 1657) en Riemcke Feijes, in 1640 vermeld als vrouw van Jan Siebes. Hij krijgt ten minste 7 kinderen (ged. 1639-1657), waarvan Sibbel Jans waarschijnlijk de oudste is. Ze wordt gedoopt op belijdenis op 3-12-1647 en wordt dan vermeld als gehuwd met Tialling Oenes; ze zal ~1625 zijn geboren. Hun oudste zoon wordt Sijbe genoemd en de tweede zoon Feie, een naam die terugkomt bij hun twee kinderen: Feie en Fijke. De niet vermelde vrouw van Jan Siebes heeft daarom waarschijnlijk het patroniem Feijes en heet Riemckje (vernoemd door o.a. zoon Feije Johannes). Sibbel Jans en Tialling Oenes krijgen een tweeling Jets en Rickst (ged. 29-08-1650) en een zoon Ruird Tiallings, de laatste is niet vermeld in de doopboeken. Ruird Tjallings is waarschijnlijk getrouwd met Dieuwke en hij wordt vermeld bij de geboorte van twee zonen met de naam Feije kort na elkaar op 1-04-1674 en 19-09-1675. De voornaam van de moeder is afgeleid uit de vernoeming door haar zoon. Hun zoon Feije Ruurds trouwt op 18-08-1726 met Sike Hendriks uit Stiens, waarschijnlijke dochter van Hendrick Gaeles en Feick Hanses uit Stiens. Feije Ruurds en Sike Hendriks, getrouwd 26-05-1699 te Stiens, krijgen 4 kinderen: Dieuwke, Ruurd, Hendrik en Gaele, ged. Tussen 1700 en 1710. Hun zoon Ruurd Feijes, ged. 20-11-1701 in Marrum, is aldaar getrouwd met Lysbeth Pieters uit Hallum op 18-08-1726. Zij krijgen 10 kinderen tussen 1727 en 1751, waaronder Claas Ruurds Swart (Ged. 04-10-1744) die op 24-05-1767 te Marrum trouwt met Renske Klases (ged. 17-09-1747), dochter van Klaas Hylkes en Jeltje Jelmers te Hallum. Zij krijgen 7 kinderen tussen 1768 en 1787, waarvan de oudste dochter Lijsbeth Klazes (geb. 29-06-1768) trouwt op 03-12-1786 te Marrum met Aelse Jans de Roo (geb. 06-07-1761), zoon van Jan Eelses en Froukjen Hendriks, ook uit Marrum. Ze kregen 7 kinderen tussen tussen 1789 en 1804, waarvan de jongste dochter Jeltje Aelses de Roo geb. 05-11-1811 trouwde met Ruurd Dirks de Groot, zoon van Dirk Tomas de Groot, meester bakker, wonende in het dorp Marrum, gehuwd met Trijntje Ruurds de Vries, bakkersche. Ook Ruurd Dirks de Groot was volghens een akte in 1829 van beroep mr. bakker en wel in Hardegarijp. Ruurd Dirks de Groot en Jeltje Aelses de Roo kregen 13 kinderen tussen 1824 en 1844, waarvan de jongste zoon Anne Ruurds de Groot geb. 02-11-1844 trouwde met Ybeltje Errits Vriesema, de ouders van Popke de Groot. Ruurd Dirks de Groot was Timmerman en gemeente-architect te Tietjerksteradeel. Popke de Groot was de 6de in een gezin van 8 kinderen. De voorouders van Popke de Groot´s grootvader van vaders kant blijken vrijwel zonder uitzondering afkomstig te zijn uit Ferwerderadeel met een enkele persoon uit Dantumadeel, Oostdongeradeel of Leeuwarderadeel. Zijn grootvader Ruurd Dirks de Groot wordt 9-11-1798 in Marrum geboren en op basis van de doop-, huwelijks- en lidmatenboeken van Ferwerderadeel (afh. van de kerkgemeente gaan die terug tot tussen de 1617 en 1659) konden de vroegste voorouders van Popke de Groot tot maximaal 10 generaties terug worden herleid. Gebleken is dat deze voorouders vaak lidmaat waren van de Hervormde Kerk en na belijdenis tot het heilige avondmaal werden toegelaten, maar ze hebben geen functies als diaken of ouderling bekleed. Achternamen komen zonder uitzondering pas voor na de Napoleontische tijd, toen achternamen in 1811 moesten worden opgegeven. Uit de Stemkohieren van 1698 en 1728, de `Omschrijvinge van familiën in Friesland` en de Quotisatie van 1749 krijgen we enig inzicht hoe een aantal voorouders hun brood hebben verdiend: -Sioerd Tiallings wordt in 1728 vermeld als “gebruiker van stem 21” en in 1744 is hij goed voor £ 10. -Gerlof Ypes is in 1744 “insolvent” en in 1749 als “arbeider” goed voor 11:1:00. -Ruird Feyes betaalt in 1744 £ 1:0:0 en wordt bij de Quotisatie van 1749 nog beschreven als “gering arbeider”, maar toch nog goed voor 11:13:00 en een verhoging van 2. -Klaas Hylkes betaalt in 1744 £ 5:0:0. In 1749 wordt hij vermeld als “trekschipper, gering” met een aanslag van 20:1:00 en een verhoging van 2. Het zijn hardwerkende, godsvruchtige mensen met weinig bezittingen. In de 19de eeuw zijn er meer gegevens voorhanden en gaat het de familie wat meer voor de wind: -Claas Ruirds is in 1768 bij de doop van dochter Lysbeth vermeld als “garnierker op Kopkewier”. -Aelze Jans de Roo, die getrouwd is met Lysbeth Clases Swart wordt bij zijn overlijden in 1823 vermeld als “cichoreifabrikant”, zijn zoon Jan is “gardenier”, zoon Klaas is ook “cichoreifabrikant” en dochter Vroukje is getrouwd met “timmerman Willem Piers v.der Zaag”. -Dirk Tomas de Groot wordt in 1812 en 1815 vermeld als verkoper resp. koper van bouwland. -Ruurd Dirks de Groot wordt bij het overlijden van zijn moeder (“cichoreifabrikeursche”) vermeld als Mr. Bakker te Hardergarijp. -Anne Ruurds de Groot is “Timmerman/gemeente-architect” te Tietjerksteradeel. -Ruurd Annes de Groot, broer van Popke de Groot, is “opzichter” in Bergum en betrokken bij de verkoop van grond. Hij heeft ook gewoond in Born en Leek. Mogelijk speelde hij een rol bij de benoeming van Popke de Groot als onderwijzer te Enschede. 4. Voorouders van Jeltje Aelses de Roo Moeder van Anne Ruurds de Groot en grootmoeder van Popke de Groot De oudste bekende voorvader van Jeltje Aelses de Roo, Popke de Groot´s grootmoeder van vaders kant, is Mathijs Valentijns. Hij is getrouwd met Sjouck, die wordt genoemd als zijn weduwe in 1676 te Rauwerd. Waarschijnlijke zoon is Valentijn Mathijsen, getrouwd met Trijntje Jans en genoemd bij de doop van zijn kinderen Sjouk (ged. 03-10-1697), Jan en Yttje. Sjouk Valentijns trouwt met Hendrik Pytters, gering arbeider in Marrum in 1747 en ze krijgen 9 kinderen tusen 1714 en 1733. Hun jongste dochter Froukje Hendriks, ged. 06-12-1733, trouwt op 25-08-1754 te Marrum met Jan Eelses, ged. 09-03-1727, zoon van Else Jans en Gaeaeltje Johannes. De ouders van Else Jans zijn Jan Elses en Grietie Popkes, vermeld in Het Lidmatenboek van de Hervormde Gemeente van Akkerwoude. Else Jans is in 1701 “afgesneden wegens zijn gruwelijke en ergelijke zonden”, maar in 1705 weer in genade aangenomen.Froukje Hendriks en Jan Eelses krijgen tussen 1755 en 1761 drie kinderen waarvan de jongst Aelse Jans de Roo, geb. 06-07-1761 te Marrum, trouwt met Lijsbeth Klazes, dochter van Claas Ruurds Swart en Renske Klases zoals verder beschreven onder 3, hierboven. Nawoord: Voor de stamboom van mijn grootvader Popke de Groot is veelvuldig gebruik gemaakt van de database “Alle Friezen” en de daaraan voorafgaande databases. Veel gegevens uit de 15de en 16de eeuw zijn ontleent aan het uitputtende overzicht van Simon Wierstra: “Genealogische bestanden van de oude Friese adel en aanverwante families tot 1800” Voor de 15de en 16de eeuwse geschiedenis van de Cammingha’s wordt in het bijzonder verwezen naar het wetenschappelijk onderzoek van P.N. Noomen in zijn de monografie “De familie Cammingha in de middeleeuwen: haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo”; Leeuwarder_Historische_Reeks 10-98, p. 1-79 en naar zijn boek: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners uit 2009.Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

Groot (29)
Jans (24)
Martens (23)
Hoptilla (22)
Hendricks (20)
Popkes (19)
Ruurds (16)
Corvinus (15)
Hendriks (15)
Klases (15)
 
Dirks (14)
Nijsloot (13)
Andringa (9)
Fockes (9)
Neuhusius (9)
Tiallings (9)
Vriesema (9)
Cammingha (8)
Errits (8)
Roo (8)
 
Tomas (8)
Wackersma (8)
Wiersma (8)
Bartels (7)
Everts (7)
Gales (7)
Gerbens (7)
Jarichs (7)
Wopkes (7)
Binnes (6)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Leeuwarden (115)
Marrum (28)
Tietjerkstradeel (27)
Oudega (25)
Tietjerksteradeel (19)
Bergum (14)
Boornbergum (13)
Opeinde (13)
Hallum (10)
Garijp (9)
 
Winsum (8)
Franeker (8)
Twijzel en Kooten (8)
Ferwerderadeel (5)
Ferwerd (5)
Dronrijp (5)
Westernijkerk (5)
Damwoude (5)
Marrum/Westernijkerk (4)
Oldeboorn-Nes (4)
 
Brantgum (4)
Stiens (4)
Holwerd (4)
Marrum-Westernijkerk (3)
Rijperkerk (3)
Drachten (3)
Ferwerderadeel; Marrum (3)
Blija/Hogebeintum (3)
Enschede (3)
Eestrum (2)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktDatums & verjaardagen


Geen resultaten gevonden.
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe